VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Van den Heuvel Advocatuur

 

Algemene bepalingen

 1. Van den Heuvel Advocatuur is een eenmanszaak van mr. R.G.A.M. van den Heuvel en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24452160.
 2. Een overeenkomst met Van den Heuvel Advocatuur wordt aangegaan met bovenstaande eenmanszaak.
 3. Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Van den Heuvel Advocatuur, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Van den Heuvel Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Van den Heuvel Advocatuur.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,00 of, indien het door Van den Heuvel Advocatuur in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 40.000,00. Niet alleen Van den Heuvel Advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Van den Heuvel Advocatuur indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 3. Van den Heuvel Advocatuur zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van den Heuvel Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Van den Heuvel Advocatuur is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en derdengelden of die door derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Alle medewerkers van Van den Heuvel Advocatuur zijn gezamenlijk verzekerd.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Van den Heuvel Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Van den Heuvel Advocatuur.

Honorarium

Uurtarief

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Van den Heuvel Advocatuur vast te stellen uurtarief. Van den Heuvel Advocatuur is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Van den Heuvel Advocatuur is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).
 2. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is –zonder dat een ingebrekestelling is vereist- in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn plaatsvindt.
 3. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Van den Heuvel Advocatuur niet uit eigen beweging melding maakt van oplopende kosten. Het is op de weg van de opdrachtgever gelegen om, al dan niet periodiek, een opgave te verzoeken van declarabele uren.

Vaste prijs

 1. In het geval dat er een vaste prijs wordt overeengekomen, dient de opdrachtgever gevraagd of ongevraagd alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de beoordeling van de hoogte van de vaste prijs-afspraak.
 2. Indien de opdrachtgever de plicht tot het verstrekken van informatie in de zin van bovengenoemde bepaling verzaakt, staat het Van den Heuvel Advocatuur vrij terug te komen op deze afspraak en nogmaals in onderhandeling te treden met de opdrachtgever over de hoogte van de vaste prijs-afspraak.

Toevoeging

 1. Indien en voor zover de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand op grond van de Wet op de Rechtsbijstand en alle daaruit voortvloeiende regelgeving, staat het Van den Heuvel Advocatuur vrij om van de opdrachtgever te verlangen dat de opgelegde eigen bijdrage wordt voldaan alvorens overgegaan wordt tot het starten van werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover medewerkers vanVan den Heuvel Advocatuur de opdrachtgever ter kennis geven dat de opgelegde eigen bijdrage middels bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet verhaald kan worden bij de gemeente waar de opdrachtgever woonachtig is, begrijpt de opdrachtgever dat deze mogelijkheid niet afdoet aan de verplichting tijdig te voldoen aan declaratietermijnen.
 3. Van den Heuvel Advocatuur zal de opdrachtgever desgevraagd behulpzaam zijn bij het indienen van aanvragen tot verkrijging van bijzondere bijstand in de zin van bovengenoemd artikel, uitsluitend door de opdrachtgever formulieren te verstrekken en/of een kopie van de toevoeging en/of rekening voor het griffierecht te verstrekken. Het is op de weg van de opdrachtgever gelegen de aanvraag in te dienen.
 4. Indien en voor zover Van den Heuvel Advocatuur behulpzaam is in de zin van bovengenoemde bepaling, en tevens meer hulp verleent dan in bovengenoemde bepaling is gestipuleerd, is Van den Heuvel Advocatuur niet aansprakelijk voor gevolgen welke voortvloeien uit het indienen van aanvragen zoals bedoeld in voorgenoemde bepaling.
 5. Het is op de weg van de opdrachtgever gelegen om, desgewenst, gebruik te maken van de mogelijkheid tot peiljaarverlegging in de zin van de Wet op de rechtsbijstand door, maar niet beperkt tot, het indienen van (herhaalde) verzoeken daartoe.
 6. Van den Heuvel Advocatuur is desgevraagd behulpzaam bij het indienen van een verzoek tot peiljaarverlegging.
 7. Van den Heuvel Advocatuur is niet aansprakelijk voor het uitblijven en/of onjuist/ onvolledig indienen van verzoeken tot peiljaarverlegging.
 8. Van den Heuvel Advocatuur is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) aanvragen van verwijzingen via het Juridisch Loket door de opdrachtgever.

Verschotten

 1. Door Van den Heuvel Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen zo veel mogelijk separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax,- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht.
 2. Van den Heuvel Advocatuur is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met haar eigen declaratie.

Betalingen van declaraties

 1. De betalingstermijn van een declaratie is in beginsel 14 dagen.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, zal Van den Heuvel Advocatuur na aankondiging daartoe de vordering uit handen geven aan een incassobureau en zullen incassokosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht. Van den Heuvel Advocatuur treedt na het uitbesteden van de vordering niet meer in overleg met de opdrachtgever omtrent de uit handen gegeven declaratie.

Plichten van de opdrachtgever

 1. Het is op de weg van de opdrachtgever gelegen juiste adresgegevens te verstrekken aan Van den Heuvel Advocatuur en tevens tijdig veranderingen van adres schriftelijk aan Van den Heuvel Advocatuur kenbaar te maken.
 2. Van den Heuvel Advocatuur is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen welke voortvloeien uit het verzaken van bovengenoemde plicht door de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever voldoet tijdig aan alle redelijke verzoeken (tot verstrekken van informatie) door Van den Heuvel Advocatuur.
 4. Van den Heuvel Advocatuur gunt de opdrachtgever een redelijke termijn om te voldoen aan een verzoek. Indien de opdrachtgever hieraan niet kan voldoen, ligt het op de weg van de opdrachtgever dit tijdig kenbaar te maken aan Van den Heuvel Advocatuur.
 5. Van den Heuvel Advocatuur schort in beginsel alle werkzaamheden op totdat de opdrachtgever voldoet aan een gedaan verzoek in de zin van bovenstaande bepaling.
 6. Van den Heuvel Advocatuur is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen, zoals, maar niet beperkt tot, niet-ontvankelijkheidverklaring, ongegrondverklaring van procedures, verlopen van aanboden van wederpartij, welke voortvloeien uit een opschorting in de zin van bovenstaande bepaling.

Klachtenregeling

 1. Deze regeling is van toepassing op alle geschillen over de totstandkoming en de uitvoering van overeenkomsten tot opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.
 2. Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van den Heuvel Advocatuur.
 3. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij/zij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Van den Heuvel Advocatuur en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 4. Klachten worden behandeld door mr. R.G.A.M. van den Heuvel, welke alsdan optreedt als klachtenfunctionaris, tenzij een klacht tegen hem wordt ingediend. In laatstgenoemd geval zal mr. M.G.P. Glas de klacht behandelen en optreden als klachtenfunctionaris.
 5. Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de klacht.
 6. De klachtenfunctionaris zal niet later dan één kalendermaand na binnenkomst van de klacht een met redenen omklede uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht en zal zo nodig aanbevelingen doen.
 7. Indien het niet mogelijk is om binnen de hierboven genoemde termijn de klacht te behandelen, doet de klachtenfunctionaris hierover een met redenen omklede mededeling aan de klager en geeft aan binnen welke termijn er een uitspraak gedaan zal worden.
 8. De klager zal geen kosten verschuldigd zijn voor de behandeling van de klacht.
 9. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Van den Heuvel Advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, worden –voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de sub 15 beschreven weg beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Van den Heuvel Advocatuur om zich naar haar keuze tot de gewone rechter te wenden, indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Opdrachtgever kan het reglement opvragen bij Van den Heuvel Advocatuur of bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 10. De klachtenfunctionaris houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten met daarbij het onderwerp van de klacht.

Overige bepalingen

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van den Heuvel Advocatuur is onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende minimaal vijf jaar bewaard (gerekend vanaf de sluiting van het dossier), waarna het Van den Heuvel Advocatuurvrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 3. Van den Heuvel Advocatuur komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
 4. Van den Heuvel Advocatuur verwerkt in haar administratie gegevens van opdrachtgevers als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Van den Heuvel Advocatuur stelt deze gegevens niet voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Door zijn e-mailadres aan Van den Heuvel Advocatuur bekend te maken, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met elektronische communicatie, ook voor marketingdoeleinden van Van den Heuvel Advocatuur. De opdrachtgever heeft te allen tijde recht om zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens middels schriftelijke aanzegging in te trekken.

© 2021 vdhadvocatuur.nl. Alle Rechten Voorbehouden